Porodní plány jsou stále častější od doby, co odborníci zjistili, že se stále více žen chce se svými partnery účast­nit rozhodování při porodu. Někteří odborníci běžně žádají budoucí rodiče o vyplnění porodního plánu; většina ostatních je ochotna si o takovém plánu pohovořit, pokud si to pacientka přeje. V typickém plánu se kombinují přání a požadavky rodičů s tím, co je přijatelné pro odborníka, porodnici nebo porodní centrum – a co je z praktického hlediska také uskutečnitelné.

Není to smlouva, ale písemné do­rozumění mezi odborníkem a porod­nicí nebo porodním centrem a paci­entkou, s cílem vést porod tak, aby se co nejvíce přibližoval představě paci­entky. Je ovšem nutné vyřadit nerealis­tická očekávání, snížit rozčarování na nejmenší možnou míru a zabránit vel­kému konfliktu a nedorozumění během porodních bolestí i vlastního porodu.

Plán porodu může pracovat s nej­různějšími problémy. Přesný obsah plánu závisí na rodičích, lékaři a charakteru ústavu, kde porod proběhne, stejně jako na momentální situace. Zde jsou některé z otázek, kterými byste třeba chtěli vyjád­řit své přednostní požadavky:

místnost, kde byste chtěla rodit -porodní sál nebo pokoj určený k po­rodu, zotavení a poporodní době

jak dlouho byste chtěla při porodních bolestech (v první době porodní) zůstat doma a ve kterém okamžiku byste chtěla jít do porodnice

jídlo a pití během porodních bolestí

zevní sledování plodu (trvalé nebo in-termitentní); monitorování

být mimo lůžko (přecházet nebo se­dět během porodních bolestí)

ponechat si během porodních bolestí a vlastního porodu kontaktní čočky (obvykle to nebývá povoleno, pokud je nutná celková anestezie)

zlidštění atmosféry hudbou, osvětle­ním, popřípadě předměty z domova

použití kamery nebo videa

použití nitrožilní injekce

použití prostředků proti bolesti a je­jich typ

použití oxytocinu k vyvolání nebo zvýšení kontrakcí

volba polohy při porodu

nástřih hráze (epiziotomie); snížení potřeby tohoto zákroku

použití kleští nebo vakuum extraktoru

císařský řez

přítomnost dalších osob kromě man­žela (medici) během porodních bo­lestí nebo porodu

přikládání novorozence k prsu, po­chování otcem

chování dítěte ihned po porodu, kojení ihned po porodu

odložení přestřižení pupeční šňůry, vážení dítěte nebo vykapání očí, až se s dítětem pozdravíte

nechat otce přestřihnout pupeční šňůru

zvážit možnost uchování krve z pu­peční šňůry

Můžete také do svého porodního plánu zařadit některé záležitosti, které nastanou až po porodu, například:

svou přítomnost při vážení dítěte, vy­šetření lékařem a při první koupeli

krmení dítěte v porodnici (zda bude řízeno podle ošetřovacího plánu nebo podle hladu vašeho dítěte, zda bude podporováno kojení a bude-li možné se vyhnout láhvi s doplňkovou potravou)

zvládání přeplňování prsů, pokud ne­kojíte

obřízka

návštěva ostatních dětí u vás a u no­vorozence

léky a léčení po porodu

délka pobytu v nemocnici, nebudou-li komplikace

Nejdůležitějším rysem dobrého po­rodního plánu je samozřejmě přizpůsobi­vost. I když je naděje, že váš plán bude možné dodržet tak, jak si představujete, vynikající, zaručené to není. Je prakticky nemožné přesně předpovědět, jak bude (nebo nebude) porod pokračovat, porodní plán, který jste vypracovala, nemusí nako­nec být v nejlepším zájmu vašem nebo vašeho dítěte a může být nutné jej v poslední minutě operativně změnit.

Změna také může nastat proto, že se rozhodnete jinak. I když jste byla pevně rozhodnuta nepoužít epidurální znecitlivění, můžete se náhle uprostřed nejtěž­ších kontrakcí pro ně rozhodnout. Nezá­leží na tom, jak se ve skutečnosti váš plán zrealizuje, stále se snažte si uvědomovat, že nejdůležitější při každém porodu musí být zdraví a bezpečí matky a dítěte – všechno ostatní musí být vedlejší.

 

Doporučené články