Především: pravděpodobnost, že bu­dete potřebovat krevní transfuzi, je velmi malá. Zena pravidelně neztrácí během normálního porodu ani během císařského řezu tolik krve, aby vznikaly problémy, protože v těhotenství se objem krve pravidelně zvětší o 40 až 50 procent.

Za druhé: riziko přenosu HIV nebo hepatitidy C (choroby nejčastěji přenášené krví) transfuzi je dnes nepatrné, protože se všechna darovaná krev testuje velmi přísnými testy. Za třetí: protože vybavení pro darování krve na auto transfuzi (transfuze vlastní krve) je velmi nákladné, provádí se především u pacientů podstupujících vysoce rizikové velké chirurgické zákroky. Ženám, které budou rodit, by pravděpodobně toto dárcovství nebylo umožněno.

Pokud máte ovšem důvod předpo­kládat, že máte vysoké riziko velké krevní ztráty při porodu, můžete si o této možnosti pohovořit se svým léka­řem, ale buďte si vědoma toho, že dár­covství krve v pozdním těhotenství by mohlo představovat problém, protože by u vás mohlo dojít k výraznému sní­žení objemu krve nebo by dárcovství krve mohlo způsobit chudokrevnost. Můžete si také před porodem napláno­vat transfuzi kompatibilní krve s někte­rým členem vaší rodiny.

Aby se snížilo riziko nadměrného krvácení během porodu, učiňte v po­sledních třech měsících těhotenství předběžná opatření – například tím, že se vyvarujete užívání všech látek, které mohou zvyšovat krvácení (užívání vět­šiny z nich se stejně během těhotenství nedoporučuje). Patří k nim především acylpyrin a některé z volně prodejných léků, které jej obsahují (čtěte etikety na lécích nebo se poraďte se svým léka­řem). Mezi takové léky patří ibuprofen, vitamin E (kromě toho, který je obsa­žen ve vašem těhotenském doplňku), rostlinné přípravky z ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) a léky obsahující alkohol (například tekuté přípravky proti kašli).

Pokud odmítáte transfuzi cizí krve z náboženských nebo jiných neřešitel­ných důvodů, pak si se svým lékařem pohovořte o celé záležitosti již nyní a nečekejte, až začnou porodní kon­trakce. Někteří porodníci a některé ústavy používají technik, při kterých může být chirugický zákrok bez použití transfuze bezpečnější.

Doporučené články