V předporodních kurzech mají vyu­čovat sestry, porodní asistentky nebo jiní školení profesionálové. Pří­stup se může podle jednotlivých kurzů měnit, a to i tam, kde se vyučuje podle jednoho programu. K nejobvyklejším americkým programům patří:

Lamaze. Tento přístup k nauce o po­rodu je v USA pravděpodobně nejroz­šířenější a zavedl jej dr. Ferdinand Lamaze v padesátých letech minulého století. Jeho základem je použití rela­xačních a dechových technik při porodních bolestech (v první porodní době) současně s trvalou podporou manžela (nebo jiného průvodce poro­dem) a školené porodní asistentky, aby byl rodičce umožněn co nejpřirozenější způsob porodu. Podle Lamazovy filo­zofie je porod normální, přirozený a zdravý a ženina důvěra a schopnost normálně porodit může být buď zvý­šena, nebo snížena mírou podpory, kte­rou bude mít ze strany těch, kteří o ni pečují.

Značný povzbuzující vliv může mít i prostředí, ve kterém žena rodí (což může být porodní centrum nebo domov stejně jako porodnice). Cílem Lamazovy výuky je aktivní koncentra­ce založená na relaxačních a rytmic­kých dýchacích vzorcích. Aby se žena správně soustředila, je povzbuzována, aby zaměřila svou pozornost na kon­krétní bod. Kurzy také zahrnují co nej­klidnější průběh porodních bolestí a porodní polohy: dýchání, rozptylo­vání, masážní techniky, schopnost komunikace a další povzbuzující opat­ření, stejně jako informace o časné poporodní době. Ačkoli učení doktora Lamaze stanoví, že má žena právo po­rodit bez rutinních lékařských zásahů, v kurzech se obvykle probírají i nej­běžnější zásahy (včetně zmírňování bolestí), aby byly dvojice úplně připra­veny na porodní scénář. Klasická Lamazova výuka sestává ze šesti dvou až dvouapůlhodinových lekcí.

Bradley. Tento přístup, který byl počátkem manželovy účasti na porodu, klade důraz na dokonalou výživu jako základ zdravého těhotenství a užívá cvičení ke zmírnění těhotenských potíží a k pří­pravě svalů na porod a prsů na kojení. V kurzech tohoto typu se ženy učí upra­vit svou polohu při spánku a dýchání (je pomalé a hluboké), které lze použít při porodních bolestech. V neposlední řadě sem patří i používání relaxačních technik, aby byl první stupeň porodních bolestí snesitelnější. Bradleyho metoda dává přednost hlubokému břišnímu dýchání před prostým hekáním. Místo rozptýlení a využití ohniska koncentrace mimo vlastní tělo, aby byla mysl odvedena od nepříjemných pocitů, doporučuje Bra­dky rodičce soustředit se na sebe a spo­lupracovat s vlastním tělem.

Podle Bra­dleyho teorie potřebuje žena během bolestí tmu, klid, fyzické pohodlí, pod­ložení polštáři a zavřené oči. Bradleyho instruktoři uznávají, že porodní bolesti jsou skutečné bolesti, a zdůrazňují nut­nost je přijmout. Medikace zůstává rezer­vována pro komplikace a císařské řezy (o kterých se mluví), takže rodiče mohou být připraveni na všechny eventuality. Asi 94 % žen, které absolvovaly Bradley­ho kurz, se bez medikace skutečně obe­jdou. Typický Bradleyho kurz trvá dva­náct týdnů, začíná v šestém měsíci a většinou se v něm vyučují manželské dvojice. Rovněž existují časné Bradleyho kurzy, které se soustřeďují na prenatální záležitosti, a kurzy pokračující v poporodním období. Žádné z kurzů nejsou samozřejmě povinné.

Další možnosti kurzů a školení pořádaných v USA:

Kurzy pořádané Mezinárodní společnosti pro výchovu při porodu (ICEA – International Childbirth Edu-cation). Existují také kurzy tohoto typu, jejichž rámec je daleko širší a zahrnuje pro budoucí otce mnohé z možností v péči soustředěné na rodinu, mateřskou péči a péči o novorozence. Rovněž uznávají důležitost osobní svobody výběru, proto jsou zaměřeny spíše na širokou paletu možností než pouze na jeden pří­stup k porodu. Učitelé mají certifikát pořádající společnosti.

Programy ALACE (Association of Labor Assistants and Childbirth Edu-cators). Jsou to programy sdružení porodních asistentek a (zatím u nás těžko dosažitelných) porodních in-struktorek. Tyto kurzy se zastávají práva ženy na přirozený porod bez medikace, je-li vůbec možný, a odmí­tají rutinní zásahy. Spíše než učit rodiče očekávající porod, jak zmírnit porodní bolesti nebo se jim vyhnout, nabízejí způsob, jak obtíže zvládat.

Alexandrova technika. Tento přístup – stejně jako předchozí – pokládá porodní bolesti za normální, přirozené a funkční. Alexandrova technika učí ženy zacházet s porodními bolestmi nácvikem vědomé kontroly držení těla a pohybů a nahrazovat navyklé vzorce napětí vzorci uvolnění.

Hypnóza při porodu. V kurzech pro jednotlivce i skupiny se vyučuje, jak použít hypnózy ke zmírnění nepohodlí a bolestí (a u vysoce sugestibilních žen je úplně vyřadit), k získání stavu hlu­boké relaxace stejně jako ke zlepšení nálady a postoje k porodním bolestem a porodu vůbec. Údaje o možnosti to­hoto postupu je nutné konzultovat s va­ším lékařem.

Další možnosti předporodního školení. V Americe je paleta školení široká, například CEP – Childbirth Education Preparation (Příprava před­porodního vzdělávání) školí porodní asistentky, sestry a porodní instruktorky aby byly schopny vysvětlovat různé možnosti průběhu porodu, včetně Lamazovy a Bradleyho metody. Dále existují různé   křesťanské organizace a organizace připravující na porod v určitých nemocnicích,     sponzorované zdravotnickými skupinami různého druhu. V některých oblastech     existují těhotenské kurzy zabývající se problémy těhotenství i problémy porodu; obvykle začínají ve třetím měsíci těhotenství.

Domácí studium. Musíte-li dodržovat klid na lůžku nebo žijete v odlehlé oblasti či z jakéhokoli jiného důvodu nemůžete navštěvovat skupinové kurzy, máte ještě jiné   možnosti. Existují programy na videu nebo brožury, pásky a CD o jed­notlivých   metodách praktikování relaxace a vizualizace, které byste se jinak naučily v kurzech.

Víkendové kurzy na rekreačních místech. Je to výborný nápad,   který by zasluhoval následování. V Americe     nabí­zejí tyto kurzy stejnou náplň jako běžné kurzy, jsou však prováděny během jed­noho víkendu, místo aby byly       rozděleny do několika týdnů, a jsou příjemné pře­devším pro zájemce, kteří chtějí a mohou na chvíli změnit prostředí. Navíc podpo­rují pocity sounáležitosti mezi budoucími rodiči (zvláště prospěšné, nemáte-li doma žádné   těhotné přítelkyně, se kterými byste si mohla popovídat).

Doporučené články